Wygraj CO-Drive

Zostań pilotem rajdowym Krzysztofa Hołowczyca na jeden dzień.

Wygraj 1 z 25 miejsc.
Poznaj kulisy pracy teamu rajdowego oraz przejedź się samochodem Subaru Impreza z Krzysztofem po leśnym odcinku specjalnym.

Aby wziąć udział w konkursie:

  • kup dowolny model zegarka z serii Worldmaster
  • zarejestruj paragon
  • odpowiedź na pytanie: Kim jest dla Ciebie “Mistrz Świata”?

Konkurs trwa od 29.09 do 31.12.2023 roku.

KONKURS ZAKOŃCZONY

Regulamin konkursu "Wygraj Co-Drive z Krzysztofem Hołowczycem"
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Wygraj Co-Drive z Krzysztofem Hołowczycem” („Konkurs”).
2. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602, NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
4. Konkurs trwa od dnia 29 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23:5
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło)
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród konkursowych odpowiedzi 25 zwycięzców.
10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
11. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i postanowienia Konkursu.
12. Warunkiem udziału w konkursie jest:
– zakup dowolnego modelu zegarka z serii Worldmaster w terminie 29.09-31.12.2023r. w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży w całej Polsce,
– rejestracja paragonu na stronie https://atlanticwatches.pl/world-cup/konkurs/
– odpowiedź na pytanie konkursowe: “Kim dla Ciebie jest Mistrz Świata?”
13. Na jeden paragon zgłaszający może opublikować wyłącznie jedną odpowiedź.
14. Forma odpowiedzi jest dowolna, jednak warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest autorska odpowiedź na pytanie konkursowe.
15. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona oceny i wybierze 25 Laureatów – autorów najciekawszych odpowiedzi, przy czym kryteriami oceny będą: walory estetyczne oraz pomysłowość w interpretacji tematu.
16. Przesyłane odpowiedzi konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zgłaszanych przez Uczestników.
17. Uczestnik udziela zgody na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia lub/i nazwiska w przypadku wygranej w serwisach i narzędziach komunikacji zewnętrznej prowadzonych przez Organizatora.
18. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
19. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
20. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z Konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest 25 jazd typu Co-Drive z Krzysztofem Hołowczyce. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
2. Wartość jednej nagrody wynosi 2200zł (cała pula nagród wynosi 55000 zł).
3. Przejazd zostanie zorganizowany w IIQ 2024 roku. Odbędzie się na rajdowym Odcinku Specjalnym Różynka – Jankowo oddalonym ok. 25 km od Olsztyna.
4. Podczas Co-drive uczestnicy przejadą odcinek specjalny Subaru Imprezą a za kierownicą będzie Krzysztof Hołowczyc.
5. Na 30 dni przed planowanym eventem Organizator powiadomi Laureatów o szczegółach i dacie Co-Drive drogą mailową.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie daty organizacji eventu z powodu tzw. siły wyższych.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie https://atlanticwatches.pl/world-cup/konkurs/ w dniu 30 stycznia 2024 r. Niezależnie od powyższego, Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o Nagrodzie za pośrednictwem adresu e-mail, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przedłożenie Organizatorowi paragonu o tym samym numerze jak paragon, który został zarejestrowany.
11. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
12. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody głównej. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie zobowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.

§ 3. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
10. Laureat udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celach promocyjno-marketingowych Organizatora, między innymi na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://atlanticwatches.pl/world-cup/konkurs/ oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: bartosz.cichocki@zibi.pl
5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.