Regulamin konkursu
“Historia pisana czasem”

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie “Historia pisana czasem”, zwanego dalej Konkursem, jest Grupa ZIBI S.A. ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP: 522-311-39-27, Regon: 369494855 (zwany dalej Organizatorem”).

1.2. Konkurs trwa od 14.01.2022 do 23.01.2022, godz. 23:59.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania Regulaminu i nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczające z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.6. Każdy z Uczestników może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu. W przypadku gdy Uczestnik dokona większej liczby zgłoszeń, rozpatrywane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz nagrody

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych. Zgoda przedstawicieli ustawowych dotyczyć musi również wykorzystania wizerunku uczestnika Konkursu, na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz przetwarzania danych uczestnika Konkursu, na warunkach wskazanych w Regulaminie.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie następującego zadania konkursowego:

a. Umieszczenie na Facebooku w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Atlantic Watch Polska (https://www.facebook.com/AtlanticWatchPolska/) treści (forma dowolna) interpretującej zdanie: “Zegarki to historie, które przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Wyobraź sobie, że to twój zegarek Knut Rolvsjard wyławia po latach z jeziora – co przekazałbyś starszej o 10 lat rzeczywistości?

b. Napisz list do przyszłego pokolenia, któremu chciałbyś podarować swój ukochany model zegarka Atlantic.” – przy czym praca konkursowa musi być autorstwa zgłaszającego Uczestnika i nie może zawierać wizerunku osób innych niż Uczestnik

c. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na przekazanie tych danych podmiotom Brand You Much Krzysztof Plis, ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP: 922-253-59-24 REGON: 060583897, aby przetwarzane były w celach marketingowych.

2.3 Spośród najciekawszych odpowiedzi pod postem konkursowym organizator wybierze 1 osobę, która otrzyma nagrodę główną oraz 2 osoby, które otrzymają nagrody za zajęcie II i III miejsca.

2.4 Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest zegarek Atlantic Worldmaster Original Heritage Grey.

2.5. Nagrodami za zajęcia II i III miejsca w konkursie są: nagroda rzeczowa oraz kupony rabatowe. Za zajęcie II miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową w postaci rotomatu oraz kupon rabatowy w wysokości 40%. Za zajęcie III miejsca Uczestnik otrzyma kupon rabatowy w wysokości 30%. Kupny rabatowe można będzie wykorzystać w salonach stacjonarnych sieci Time Trend oraz w sklepie internetowym: www.timetrend.pl na zegarki marki Atlantic. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i dotyczą wyłącznie produktów nieprzecenionych. Kupny rabatowe można wykorzystać tylko raz w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

2.6. Nagrodą dla wszystkich zwycięzców jest również opublikowanie nadesłanych historii na profilu Atlantic Watch Polska wraz z podpisami autorów.

2.7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktami poprzedzającymi, może być dodane na profilu Atlantic Watch Polska na Facebooku (https://www.facebook.com/AtlanticWatchPolska/) wyłącznie od 14.01.2022 i musi nastąpić nie później niż do 23.01.2022, godz. 23:59. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.10. Biorąc udział w Konkursie uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej oraz na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych, na zasadach wynikających z Załącznika nr 1 do Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni, musi uzyskać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz na udzielenie licencji na korzystanie z pracy konkursowej na zasadach wynikających z Załącznika nr 1 do Regulaminu.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

3.1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych następujących po dniu zakończenia konkursu. Zarówno nagroda główna, jak również kupony rabatowe zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy zwycięzców.

3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Zgłoszenia, które zawierają treści bezprawne.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Facebook Atlantic Watch Polska (https://www.facebook.com/AtlanticWatchPolska/) nie później niż 72h po wybraniu zwycięzców przez Komisję. Zwycięzcy zostaną poproszeni o skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Atlantic Watch Polska (https://www.facebook.com/AtlanticWatchPolska/) maksymalnie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. Jeżeli zwycięzcy nie skontaktują się z organizatorem w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, utracą prawo do odbioru nagrody.

3.5. Zdobywcy nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.6. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3.7. Zryczałtowany podatek dochodowy jest odprowadzany od nagród rzeczowych i ich koszt pokrywa Organizator. Nagrody rzeczowe zostaną powiększone o premię stanowiącą 11,11% wartości każdej z nagród. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody.

3.8. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikom, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

3.9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook nie ma nic wspólnego z organizacją Konkursu, który to Konkurs organizowany jest wyłącznie przez Organizatora.

3.11. Nagroda główna oraz nagroda rzeczowa za zajęcie II miejsca są objęte gwarancją.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres czesc@brandyoumuch.pl z dopiskiem Konkurs “Historia pisana czasem” do dnia 07.02.2022r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

5.2. Przetwarzanie danych osobowych związane z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – odbędzie się to bowiem na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

5.3. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – wraz z prawem ich dalszego przetwarzania przez inne podmioty wymienione w treści zgody – następować będzie również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – odbędzie się to bowiem na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.

5.4. Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Uczestnik wyraża równocześnie zgodę na ich przekazanie i przetwarzanie w tożsamym celu przez Brand You Much Krzysztof Plis, z siedzibą we Wrocławiu (ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP: 922-253-59-24 REGON: 060583897).

5.5. Podanie przez uczestników danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

5.6. W celu organizacji Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy przekazane przez uczestników dane osobowe przetwarzane będą jedynie przez upoważnionych pracowników Organizatora. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Organizatora, Grupę ZIBI S.A. ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP: 522-311-39-27, Regon: 369494855 i Brand You Much Krzysztof Plis, z siedzibą we Wrocławiu (ul. ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP: 922-253-59-24 REGON: 060583897).

5.7. Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, z tym jednak zastrzeżeniem, że publicznie opublikowane mogą być imiona, nazwiska i linki do profilu Facebook zwycięzcy.

5.8. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.

5.9. Dane osobowe Uczestników zbierane w celu organizacji Konkursu będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, tj. na czas trwania umowy licencyjnej wynikającej z Załącznika nr 1 do Regulaminu, następnie zaś zostaną trwale usunięte. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.

5.10. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.

6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

6.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępny www.zibi.pl

Załącznik nr 1 – Warunki licencji i zgoda na wykorzystywanie wizerunku

1. Prace konkursowe zgłaszane przez Uczestników muszą być wyłącznie ich autorstwa – bez udziału osób trzecich – oraz nie mogą zawierać treści chronionych prawem, w szczególności fragmentów utworów muzycznych, filmów, teledysków oraz reklam. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jest on wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych, które nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

2. Na pracach konkursowych nie może widnieć wizerunek jakichkolwiek osób trzecich.

3. Uczestnik wysyłając zgłoszenie konkursowe tym samym udziela na rzecz Organizatora nieodpłatnej, wyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej, z prawem jej dalszego sublicencjonowania. Licencja ta jest nieograniczona terytorialnie i ograniczona czasowo do okresu 60 miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzców Konkursu. W przypadku braku wyłonienia zwycięzców Konkursu, licencja ta automatycznie wygasa.

4. Opisana wyżej licencja uprawnia Organizatora – i podmioty posiadające sublicencję – do korzystania z pracy konkursowej na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, (ii) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których utrwalono pracę– w tym również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, jak również rozpowszechnianie w każdej innej formie, (iii) utrwalanie pracy na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, (iv) reprodukowanie drukiem i rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie do obrotu w dowolnej liczbie nakładów i egzemplarzy, (v) wprowadzanie pracy do pamięci komputera i przetwarzanie, (vi) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie pracy w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w tym również w formie elektronicznej, (vii) eksploatacja pracy w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym rozpowszechnianie w sieci multimedialnej, również w Internecie, lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, (viii) korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi powstałymi w oparciu o pracę na powyżej wymienionych polach eksploatacji; (ix) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, (x) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, pracy lub jej kopii.

5. Uczestnik jednocześnie upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do pracy, w szczególności co do prawa oznaczenia pracy imieniem i nazwiskiem Uczestnika albo rezygnacji z oznaczania autorstwa pracy.

6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie konkursowe tym samym zezwala na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie jego wizerunku zarejestrowanego na pracy konkursowej przez Organizatora, Grupę ZIBI S.A. ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP: 522-311-39- 27, Regon: 369494855 i Brand You Much Krzysztof Plis, z siedzibą we Wrocławiu (ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP: 922-253-59-24 REGON: 060583897) – w celach marketingowych – w szczególności poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych tychże podmiotów.